Artykuły

Przed jakimi zdarzeniami warto ubezpieczyć swój dom

Powódź czy wyładowania atmosferyczne to jedne z licznych zdarzeń losowych, których skutkiem może okazać się strata całego, życiowego dorobku. Od czasów gdy tereny naszego kraju niemalże każdego roku niszczy powódź coraz więcej osób zastanawia się nad ubezpieczeniem swojego domu. Ponieważ ten rodzaj ochrony ubezpieczeniowej jest dość mało znanym produktem oferowanym przez towarzystwa ubezpieczeniowe warto wiedzieć przed jakimi zdarzeniami losowymi ochronić może nasz dom polisa ubezpieczeniowa.

Zakres podstawowej ochrony ubezpieczenia domu

Klasyczne ubezpieczenie domu, jakie oferuje na polskim rynku większość towarzystw ubezpieczeniowych chroni przed skutkami zdarzeń lasowych takich jak: uderzenie pioruna, huraganu, trzęsienie ziemi, pożar, eksplozja, zejście lawiny, niszczące dom opady deszczu bądź gradu, osuwanie się ziemi, uderzenie pojazdem mechanicznym, dym i sadza, szkody wodociągowe, upadek drzewa a nawet akcje ratunkowe, które dotyczą wymienionych zdarzeń i których efektem jest wywołanie szkody materialnej (sprawdź oferty ubezpieczeń online na homebanking.pl).

Rozbudowany wariant polisy ubezpieczeniowej

Podstawową polisę ubezpieczenia domu można poszerzyć o większy zakres ochrony. Dodatkowo warto ubezpieczyć całe wyposażenie domu, które może ulec szkodzie w przypadku niespodziewanych zdarzeń losowych objętych podstawową polisą. Ochrona ubezpieczeniowa może obejmować umeblowanie, sprzęt gospodarstwa domowego, odbiorniki RTV, a nawet sprzęt komputerowy bądź fotograficzny. Razem z domem można również ubezpieczyć pomieszczenia gospodarcze, garaż, a nawet antenę satelitarną. Ochroną może ponadto zostać objęta tak zwana mała architektura, pod pojęciem której rozumie się chodniki, podjazdy, altany korty tenisowe oraz huśtawki. Ochrona ubezpieczeniem może również obejmować zwierzęta domowe, które ucierpią z powodu losowego zdarzenia zawartego w zapisach polisy ubezpieczenia na dom.

Czego nie możemy ubezpieczyć

Trzeba mieć świadomość, że nie wszystko możemy ubezpieczyć. Wyłączeniu ochrony ubezpieczeniowej podlegają karty płatnicze i kredytowe, dokumenty zarówno papierowe jak elektroniczne oraz rękopisy. W przypadku wynajmu ubezpieczanego mieszkania ochronie nie podlega kradzież wartościowych rzeczy takich jak dla przykładu biżuteria, dzieła sztuki, kolekcjonerskie monety czy pieniądze. Ponadto ubezpieczeniu nie podlega sprzęt komputerowy, audiowizualny i fotograficzny, który przechowywany jest w garażu.

Polisy ubezpieczenia domu przed losowymi zdarzeniami

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują dwa warianty polis. Jednym z nich jest ubezpieczenie od wartości rzeczywistej, w przypadku którego wartość szkody wyliczana jest poprzez zmniejszenie wartości rzeczywistej o koszty zużycia technicznego. Drugim wariantem jest ubezpieczenie od wartości odtworzeniowej. Ten rodzaj ubezpieczenia gwarantuje wypłatę odszkodowania o wartości równej kosztom poniesionym przy przywróceniu domu do stanu sprzed zdarzenia przy przyjęciu aktualnych stawek za materiały budowlane i robociznę.

Leave a Comment