Artykuły

Ubezpieczenie OC w działalności

Dla osób, które prowadzącą działalność gospodarczą możliwość ochrony ubezpieczeniem OC zagwarantować może należyte zabezpieczenie w razie losowych zdarzeń podczas jej codziennego wykonywania.

Przedmiot ubezpieczenia OC w działalności

Ubezpieczenie OC obejmuje ochronę w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem czynu niedozwolonego bądź niewykonania albo nienależytego wykonania zobowiązania na osobach trzecich, które pozostają w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej przez ubezpieczonego bądź jego mieniem, które jest wykorzystywane do wykonywania tej działalności.

Zakres ubezpieczenia przy prowadzeniu działalności

Podstawowy zakres polisy ubezpieczeniowej OC przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zależności od możliwości oraz potrzeb, a nawet oczekiwań osoby ubezpieczonej może zostać odpowiednio poszerzony. Między innymi ochroną mogą zostać objęte szkody będące wynikiem wypadków, które miały miejsce poza terytorium naszego kraju oraz wyrządzone uczestnikom podczas przeprowadzania imprez. Ponadto odpowiedzialność może być poszerzona na szkody wyrządzone zatrudnianej przez osobę ubezpieczoną załodze, a które są efektem wypadku jaki miał miejsce przy wykonywaniu pracy bezpośrednio związanej z wykonywaną działalnością gospodarczą. Polisa ubezpieczeniowa może również objąć odpowiedzialnością szkody wyrządzone na mieniu, które jest przechowywane, chronione bądź poddawane kontroli przez osobę ubezpieczoną w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zakres dodatkowych klauzul ochrony odpowiedzialności cywilnej, które uzupełniają podstawową polisę jest tak rozbudowany, że każdy przedsiębiorca bez problemu może dopasować najkorzystniejszy dla swojej firmy wariant (sprawdź różne warianty ubezpieczeń z ekspertem finansowym Expander ).

Obowiązywanie ochrony ubezpieczenia OC

Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia, które wywołały szkody mające związek z wykonywaniem działalności i zamieszczone w zapisach umowy polisy ubezpieczenia OC w czasie jej trwania. Warunkiem otrzymania odszkodowania jest jednak zgłoszenie roszczenia o jego wypłatę przed upłynięciem terminu przedawnienia.

Korzyści ubezpieczenia OC

Posiadanie polisy ubezpieczenia OC może zagwarantować należytą ochronę w zakresie odpowiedzialności cywilnej, która jest związana z wykonywaniem każdego rodzaju działalności gospodarczej. Poprawia wiarygodność w oczach kontrahentów i minimalizuje ryzyko związane z prowadzeniem firmy. Ze względu na wyjątkowo rozbudowany zakres ochrony odpowiedzialności pozwala idealnie dopasować wariant ubezpieczenia nie tylko w stosunku do możliwości i oczekiwań osoby ubezpieczonej, ale przede wszystkim charakteru prowadzonej działalności.

Leave a Comment