Artykuły

Ubezpieczenie na życie a podatek dochodowy i prawo spadkowe

Wiele osób zanim zawrze umowę dotyczącą polisy ubezpieczenia na życie zastanawia się jakie skutki prawne pociągać będzie za sobą wypłacenie odszkodowania w świetle przepisów podatkowych oraz czy należne pieniądze przysługujące w razie jego śmierci wliczone zostaną do masy spadkowej.

Odszkodowanie a spadek

Zgodnie z brzmieniem artykułu 831 § 3 Kodeksu Cywilnego opublikowanego w Dzienniku Ustaw z 1964 roku Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami „Suma ubezpieczenia przypadająca uprawnionemu nie należy do spadku po ubezpieczonym”. W konsekwencji oznacza to, że odszkodowanie nie jest dziedziczone, a co się z tym jednoznacznie wiąże przysługuje jedynie osobie uposażonej, czyli wskazanej przez ubezpieczonego. Dzięki zastosowaniu tego rodzaju rozwiązania prawnego, ubezpieczony może dowolnie wskazać osobę uposażoną bez względu na to czy należy ona do członków jego rodziny czy nie.

Odszkodowanie w świetle przepisów o podatku dochodowym

Kolejną rozterkę u wielu osób posiadających polisę ubezpieczeniową na życie wzbudza pytanie czy wypłacane z jej tytułu odszkodowanie objęte jest podatkiem dochodowym. Zgodnie z artykułem 21 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opublikowanym w Dzienniku Ustaw Nr 14 poz. 176 z 2000 r z późniejszymi zmianami „kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych są wolne od podatku dochodowego”. Sens takiego rodzaju zapisu jest wynikiem stwierdzenia iż „kwota odszkodowania jest zadośćuczynieniem za szkodę, a nie ma na celu wzbogacenie się podatnika”.

Polisa ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowy

Jednak nie wszystkie należności przysługujące w związku z zawarciem ubezpieczenia na życie są wolne od podatku dochodowego. Trzeba mieć świadomość, że w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym, wygenerowane zyski od inwestycji w świetle zacytowanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będą już podlegały opodatkowaniu.

Żeby mieć pełną świadomość czy należności wynikające z polisy ubezpieczenia na życie objęte są podatkiem dochodowym należy obowiązkowo zapoznać się z treścią umowy, w której zwyczajowo wymienione powinny zostać kwoty zwolnione z obowiązku podatkowego. Najczęściej należą do nich : „sumy wpłaconych składek, zwrot sumy wpłaconych składek oraz przeniesienie wartości jednostek pomiędzy funduszami w ramach tej samej umowy ubezpieczenia”. A w przypadku zawiłości w zrozumieniu zamieszczonych w umowie zapisów warto koniecznie poprosić agenta ubezpieczeniowego o szczegółowe ich wyjaśnienie by w przyszłości uniknąć kłopotów z „Fiskusem”.

Leave a Comment