Artykuły

Koszt związany z wykupieniem polisy ubezpieczeniowej na życie

Ze względu na niespodziewane zdarzenia losowe, których negatywne skutki finansowe można odczuwać przez wiele lat, coraz więcej osób decyduje się na zabezpieczenia „swojego jutra” i wykupuje oferowane przez firmy świadczące usługi ubezpieczeniowe polisy na życie.

Od czego uzależniony jest koszt przystąpienia do ubezpieczenia na życie?

Na koszt związany z podpisaniem umowy ubezpieczeniowej na życie wpływa wiele czynników, na podstawie analizy których firmy ubezpieczeniowe budują polecaną ofertę. Wartość miesięcznej składki od wskazanej kwoty ubezpieczenia uzależniona jest nie tylko od katalogu sytuacji objętych ochroną, ale również od terminu trwania umowy, wieku osoby ubezpieczanej, jej stanu zdrowia, a nawet płci.

Niższa składka ubezpieczeniowa dla kobiet

W oparciu o dane statystyczne, które wskazują, że we współczesnych czasach średni wiek życia kobiet jest wyższy niż w przypadku mężczyzn, kwota składki ubezpieczeniowej od jednakowej kwoty gwarantowanej dla obu płci jest różna. Kobieta zapłaci mniejszą składkę w porównaniu do posiadającego ten sam wiek mężczyzny.

Stan zdrowia

W chwili zawierania umowy ubezpieczenia na życie analizowany jest aktualny stan zdrowia klienta. Podczas trwania umowy nawet w przypadku pojawienia się poważnych problemów zdrowotnych osoby ubezpieczeniowej, ubezpieczalnia nie może zmienić treści jej zapisu. Właśnie dlatego decyzję o wykupieniu polisy na życia warto wykupić w jak najmłodszym wieku mając świadomość, że wraz z upływem lat nasz stan zdrowia objęty ochroną ubezpieczeniową może ulec radykalnej zmianie.

Polisa ubezpieczenia na życie terminowa czy bezterminowa

Ze względu na to, że zawarcie bezterminowej umowy ubezpieczenia na życie w każdym przypadku ostatecznie skończy się śmiercią osoby ubezpieczonej, a co się z tym wiąże obowiązkiem wypłaty przysługującego odszkodowania, ten rodzaj polis generuje wyższą w porównaniu do polisy terminowej składkę. Zawarcie umowy terminowej jest dla każdej firmy ubezpieczeniowej mniej ryzykownym posunięciem w związku z czym wartość należnej składki jest znacznie niższa.

Zakres ochrony ubezpieczeniem

W dużej mierze o wysokości składki za polisę ubezpieczeniową zależy nie tylko wartość ubezpieczenia ale również zakres sytuacji w jakich może znaleźć się osoba ubezpieczona, które są objęte ochroną. Dlatego decydując się na zawarcie umowy warto przeanalizować swoją aktualną sytuację i bieżące potrzeby, by niepotrzebnie nie generować wysokich kosztów związanych z wyborem rozbudowanego wariantu polisy. Trzeba mieć świadomość, że w przypadku zmiany bieżącej sytuacji i zwiększenia oczekiwań w stosunku do zakresu ochrony w większości przypadków można zmienić dotychczasowe postanowienia umowy.

Ubezpieczenie indywidualne i grupowe

Firmy świadczące usługi w zakresie ubezpieczeń kierują swoją ofertę nie tylko do indywidualnych klientów ale również do zakładów pracy. W przypadku zawierania grupowej umowy ubezpieczenia na życie dla zatrudnianych pracowników ze względu na ilość osób obejmowanych ubezpieczeniem koszt jednostkowej polisy zmniejsza się i ten sam wariant polisy generuje zdecydowanie niższą składkę w porównaniu do jej indywidualnego wykupu. Więcej informacji na temat ubezpieczeń na życie, także ubezpieczeń z na życie i dożycie z funduszem inwestycyjnym uzyskać można w portalu polisolokaty.pl.

Leave a Comment